Төлөвлөгөө
 • Ойн дагалт баялаг, хуш модны самрын түүхий эдийг зохистой ашиглах, хамгаалах, гадаад улсад гаргах, ойн менежментийг хэрэгжүүлэх талаар хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд:
  1.1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран:

  • – Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2014 оны А/166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойн дагалт баялагийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам”-ын нөөц ашиглах дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох;
  • – Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2013 оны 125 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойн дагалт баялагийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай“ тушаалыг шинэчлэн боловсруулах;
  • – “Хуш модны самар болон ойн дагалт баялагийг түүж бэлтгэх аргачлал”-ыг шинээр боловсруулах;
  • – Ойн дагалт баялагийн гарал үүслийн гэрчилгээний загвар боловсруулах;
  • – Ойн дагалт баялагийн эрхийн бичгийн загварыг шинэчлэх;
  • – Хуш модны самрын нөөц тогтоох  /1 га талбайгаас бэлтгэж болох хуш модны самрын хэмжээ/

  1.2. Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академитай хамтран:

  • – Хуш модны генетик нөөцийн судалгаа;
  • – Монгол орны хуш модны тархац, нөөцийн судалгаа;

  1.3. Стандартчлал, хэмжил зүйн газар, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран:

  • – Олон Улсын стандарт орчуулах, боловсруулах, батлуулах;
 • Шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд:
  – Гадаад орны ижил төстэй байгууллагын туршлагыг судлах аялал зохион байгуулах, үзэсгэлэн, яармаг худалдаанд оролцох;
  – Төсөл боловсруулж, гадаад дотоодын байгууллагад хандах;
  – Шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх талаар санаачлагтай ажиллах.

 • Гадаад, дотоодын байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд:
  – Дэлхийн самрын холбоонд нэгдэх;
  – Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
  – БОАЖЯ, ОБЗГ, ОСХТ, Татвар, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан тушаалтныг урьж оролцуулан уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
  – Мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачидтай уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
  – Шинжлэх ухааны байгууллага, ботаникийн хүрээлэнтэй уулзалт зохион байгуулах.

 • Гадаад, дотоодын байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд:
  – Дэлхийн самрын холбоонд нэгдэх;
  – Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
  -БОАЖЯ, ОБЗГ, ОСХТ, Татвар, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан тушаалтныг урьж оролцуулан уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
  – Мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачидтай уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
  – Шинжлэх ухааны байгууллага, ботаникийн хүрээлэнтэй уулзалт зохион байгуулах.

 • Ойн дагалт баялаг ашиглах, хамгаалах талаар олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр суртчлах ажлын хүрээнд:
  – Ойн дагалт баялаг, хуш модны самрын талаарх зөвлөмж, гарын авлага боловсруулах, самбар хэвлүүлэх, түгээх;
  – Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл бэлтгэх, ярилцлага өгөх;
  – Хуш модны төгөл, палантаци байгуулах;

 • Дотоод ажил:
  -Удирдах зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулах;
  – Холбооны 2021 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг гаргаж холбогдох байгууллагад тайлагнах;