Бидний тухай

ЗОРИЛГО

Монголын самрын бизнес эрхлэгчид, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн эрхийг хамгаалах холбоо НҮТББ нь ойн дагалт баялаг, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг зохистой ашиглах, ойн менежментийг хэрэгжүүлэх, кластерын зарчмаар нэгдсэн зохион байгуулалттайгаар бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн уул уурхайн бус эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих, өрсөлдөх чадвар, нэмүү өртгийн сүлжээнд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2016 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЗОРИЛТ:

  1. Дэлхийн самрын холбоо болон гадаад дотоодын ижил төстэй, мэргэжлийн байгууллагад гишүүнээр элсэх, хамтран ажиллах,
  2. Ойн дагалт баялаг, хуш модны самрын түүхий эдийг зохистой ашиглах, хамгаалах, ойн менежментийг хэрэгжүүлэх талаар хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоход хувь нэмрээ оруулах, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах,
  3. Хуш модны самрын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, кластерийн зарчмаар шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнийг экспортлох,
  4. Ойн дагалт баялаг ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар олон нийтэд зөв хандлага төлөвшүүлэх.
Гишүүн байгууллагууд