Мэдээ мэдээлэл

Ойн мэргэжлийн байгууллагад тавигдах шаардлага

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН

 САЙДЫН ТУШААЛ

 

2013 оны 8 дугаар                                 Дугаар А-223                                                      Улаанбаатар

сарын 07-ны өдөр                                                                                                хот

 

Журам батлах тухай

 

      Ойн тухай хуулийн 23.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. “Ойн мэргэжлийн байгууллагад тавигдах шаардлага, ажиллах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.
  1. Журмыг аймаг, нийслэлийн Байгаль орчны газар болон ойн ангиудад хүргүүлж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, удирдлагаар ханган, хяналт тавьж ажиллахыг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар /Б.Гантулга/-т даалгасугай.
  1. Журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг ойн мэргэжлийн байгууллага, ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжийн удирдлагад үүрэг болгосугай.
  1. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын “Журам батлах тухай” 2013 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн А-53 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                     С.ОЮУН