Төлөвлөгөө

Ойн дагалт баялаг, хуш модны самрыг зохистой ашиглах, хамгаалах, гадаад улсад гаргах, ойн менежментийг хэрэгжүүлэх талаар хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд:

Ойн дагалт баялаг, хуш модны самрын түүхий эдийг зохистой ашиглах, хамгаалах, гадаад улсад гаргах, ойн менежментийг хэрэгжүүлэх талаар хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд:
1.1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран:

  • – Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2014 оны А/166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойн дагалт баялагийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам”-ын нөөц ашиглах дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох;
  • – Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2013 оны 125 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойн дагалт баялагийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай“ тушаалыг шинэчлэн боловсруулах;
  • – “Хуш модны самар болон ойн дагалт баялагийг түүж бэлтгэх аргачлал”-ыг шинээр боловсруулах;
  • – Ойн дагалт баялагийн гарал үүслийн гэрчилгээний загвар боловсруулах;
  • – Ойн дагалт баялагийн эрхийн бичгийн загварыг шинэчлэх;
  • – Хуш модны самрын нөөц тогтоох  /1 га талбайгаас бэлтгэж болох хуш модны самрын хэмжээ/

1.2. Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Академитай хамтран:

  • – Хуш модны генетик нөөцийн судалгаа;
  • – Монгол орны хуш модны тархац, нөөцийн судалгаа;

1.3. Стандартчлал, хэмжил зүйн газар, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран:

  • – Олон Улсын стандарт орчуулах, боловсруулах, батлуулах;