Төлөвлөгөө

Шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх ажил

Шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд:
– Гадаад орны ижил төстэй байгууллагын туршлагыг судлах аялал зохион байгуулах, үзэсгэлэн, яармаг худалдаанд оролцох;
– Төсөл боловсруулж, гадаад дотоодын байгууллагад хандах;
– Шинэ бүтээгдэхүүн гаргах, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх талаар санаачлагтай ажиллах.