Төлөвлөгөө

Гадаад, дотоодын байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд:

Гадаад, дотоодын байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд:
– Дэлхийн самрын холбоонд нэгдэх;
– Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
– БОАЖЯ, ОБЗГ, ОСХТ, Татвар, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан тушаалтныг урьж оролцуулан уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
– Мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачидтай уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
– Шинжлэх ухааны байгууллага, ботаникийн хүрээлэнтэй уулзалт зохион байгуулах.