Төлөвлөгөө

Ойн дагалт баялаг ашиглах, хамгаалах талаар олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр суртчлах ажлын хүрээнд:

Ойн дагалт баялаг ашиглах, хамгаалах талаар олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр суртчлах ажлын хүрээнд:
– Ойн дагалт баялаг, хуш модны самрын талаарх зөвлөмж, гарын авлага боловсруулах, самбар хэвлүүлэх, түгээх;
– Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл бэлтгэх, ярилцлага өгөх;
– Хуш модны төгөл, палантаци байгуулах;