Төлөвлөгөө

/2021 онд / Дотоод ажил: -Удирдах зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулах; – Холбооны 2021 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг гаргаж холбогдох байгууллагад тайлагнах;

2021 онд

Дотоод ажил:
-Удирдах зөвлөлийн хуралдааныг зохион байгуулах;
– Холбооны 2021 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг гаргаж холбогдох байгууллагад тайлагнах;