Мэдээ мэдээлэл

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамтай хамтран Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны А/166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойн дагалт баялагийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Ойн бодлого зохицуулалтын газартай хамтран:

  1. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2014 оны А/166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойн дагалт баялагийг хамгаалах, зохистой ашиглах журам”-ын нөөц ашиглах дээд хэмжээг шинэчлэн тогтоох;
  2. Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын сайдын 2013 оны 125 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ойн дагалт баялагийн нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай“ тушаалыг шинэчлэн боловсруулах;
  3. “Хуш модны самар болон ойн дагалт баялагийг түүж бэлтгэх аргачлал”-ыг шинээр боловсруулах;
  4. Ойн дагалт баялагийн гарал үүслийн гэрчилгээний загвар боловсруулах;
  5. Ойн дагалт баялагийн эрхийн бичгийн загварыг шинэчлэх;
  6. Хуш модны самрын нөөц тогтоох  /1 га талбайгаас бэлтгэж болох хуш модны самрын хэмжээ/